Международно сътрудничество


В международното сътрудничество, което е много интензивно през последните години, участват преподаватели и студенти. Преподаватели от Медицинския факултет участват след спечелен конкурс в изследвания по проекти от Рамковата и други значими програми на Европейския съюз. Дългогодишна практика е сключването на двустранни договори между сродни образователно-научни звена от столичния Факултет и чужбина. Въз основа на тях биват сформирани съвместни изследователски екипи за разработването на теми, значими за националното и световното здраве, за развитието на медицинската наука. Докторанти провеждат част от изследванията си, свързани с докторската теза, в чуждестранни университети, с които катедрата, в която работят, е сключила договор за съвместна работа, вкл. и по Програма Еразмус. Чуждестранни учени и преподаватели гостуват на лекционната катедра на Факултета, български преподаватели гастролират с успех на университетска трибуна в чужбина. 

Студентите в Медицинския факултет поддържат забележима мобилност, за каквато се настоява и в Болонската декларация. Европейската образователна програма Еразмус, която се осъществява с помощта на Деканата на Факултета, предоставя всяка година възможност на много студенти, владеещи френски, английски или немски език, да провеждат част от клиничните практики в рамките на учебната година в реномирани университетски болници на европейски държави: Франция, Германия, Италия, Белгия, Полша, Словакия, Румъния, Гърция, Турция. Проведените занятия и взетите след тях изпити в съответната чуждестранна катедра се регистрират в съответен брой точки на Кредитната система. Обмяната на студенти по програма Еразмус между Медицинския факултет и факултети в европейски държави става след сключване на двустранни договори между университетите. В рамките на Програмата Еразмус студенти от Франция, Полша, Германия, Турция провеждат клинични стажове в катедрите на Факултета. 

Студенти участват заедно с преподаватели в международни екипи, извършващи медицински изследвания, резултатите от които намират място в публикации на реномирани научни периодични издания.

Студентите развиват международно сътрудничество и в системата на национални и международни младежки организации.

Share this
© 2017 Медицински факултет към Медицински Университет - София. Всички права запазени.